heathwest: Fredrik VærslevUntitled, 2012Spray paint, corrosion...